Откриване на процедура избор чрез публична покана на основание на чл. 50, ал. 1 от ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г.

Откриване на процедура избор чрез публична покана на основание на чл. 50, ал. 1 от ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. с предмет:

Доставка и внедряване на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите:

∙ Обособена позиция 1: MES система за управление на производствените процеси – 1 бр.

∙ Обособена позиция 2: Модул за управление на отпадъците към налична ЕРП система – 1 бр.

Тръжната документация, за участие в  процедурата може да бъде свалена от тук: