Проект: „Развитие на управленския капацитет на ЕРГОДИЗАЙН ООД чрез въвеждане на система за управление на клиентите и продажбите, MES система за управление на производствените процеси и модул за управление на отпадъците”

12

 

ЕРГОДИЗАЙН ООД на 06.03.2017 г. подписа договор BG16RFOP002-2.002-0153-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката с предмет – изпълнение на проект: „Развитие на управленския капацитет на ЕРГОДИЗАЙН ООД чрез въвеждане на система за управление на клиентите и продажбите, MES система за управление на производствените процеси и модул за управление на отпадъците”.

 

Проектът е свързан със закупуване и имплементиране на софтуер: Система за управление на клиентите и продажбите – 1 бр., MES система за управление на производствените процеси – 1 бр. и Модул за управление на отпадъците към налична ЕРП система – 1 бр., който софтуер ще се закупи със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., като общата сума на инвестицията е 548 958.50 лв., от които 384 270.95 лв. безвъзмездна финансова помощ (326 630.31 лв. европейско и 57 640.64 лв. национално съфинансиране) и 164 687.55 лв. собствено съфинансиране.

 

Обща цел на проекта: Развитие на управленския капацитет и растеж на „ЕРГОДИЗАЙН“ ООД, посредством подобряване на управлението на основните процеси в компанията чрез внедряване на ИКТ базирани софтуерни решения за управление на бизнес процесите.

 

Специфични цели на проекта:

 

  • Подобряване на управленския капацитет на предприятието;
  • Разширяване използването на ИКТ базирани софтуерни решения за управление на бизнес процесите;
  • Въвеждане на организационна иновация в предприятието;
  • Нарастване на производителността на ЕРГОДИЗАЙН ООД, чрез подобряване на процеса на организация на ресурсите и производствените процеси;
  • Нарастване на нетните приходи от продажби на ЕРГОДИЗАЙН ООД, чрез подобряване на процеса на реализация на продуктите на компанията;
  • Нарастване на средните генерирани приходи от износ вследствие на подобряване на процеса по интернационализация на продуктите на компанията;
  • Повишаване на конкурентоспособността на компанията.

 

Резултати:

 

  • Внедрени в ЕРГОДИЗАЙН ООД ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите: система за управление на клиентите и продажбите – 1 бр. и MES система за управление на производствените процеси – 1 бр.
  • Подобрени процеси на планиране и вземане на решения, на организация на ресурсите, на организация на производствените процеси, на реализация и интернационализация на продукцията.
  • Внедряване на ИКТ за управление на отпадъците чрез въвеждане на ЕРП модул за управление на отпадъците към налична система ЕРП.