Месец: ноември 2016

Откриване на процедура избор чрез публична покана на основание на чл. 50, ал. 1 от   ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г.

Откриване на процедура избор чрез публична покана на основание на чл. 50, ал. 1 от ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. с предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДНА и ДМА за производство на мебели: Обособена позиция 1: Специализиран софтуер за проектиране и производство на мебели – 1 бр. Обособена позиция 2: Специализиран софтуер … Прочетете повече