Месец: юни 2017

Откриване на процедура избор чрез публична покана на основание на чл. 50, ал. 1 от ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г.

Откриване на процедура избор чрез публична покана на основание на чл. 50, ал. 1 от ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. с предмет: Доставка и внедряване на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите: ∙ Обособена позиция 1: MES система за управление на производствените процеси – 1 бр. ∙ Обособена позиция 2: Модул за управление … Прочетете повече