Месец: ноември 2017

Откриване на процедура избор чрез публична покана на основание на чл. 50, ал. 1 от ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г.

Откриване на процедура избор чрез публична покана на основание на чл. 50, ал. 1 от ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. с предмет: Доставка и внедряване на ИКТ базиран софтуер за управление на бизнес процесите: Система за управление на клиентите и продажбите – 1 бр. Тръжната документация, за участие в процедурата може да бъде свалена от … Прочетете повече