Категория: Uncategorized

Откриване на процедура избор чрез публична покана на основание на чл. 50, ал. 1 от ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г.

Откриване на процедура избор чрез публична покана на основание на чл. 50, ал. 1 от ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. с предмет: Доставка и внедряване на ИКТ базиран софтуер за управление на бизнес процесите: Система за управление на клиентите и продажбите – 1 бр. Тръжната документация, за участие в процедурата може да бъде свалена от … Прочетете повече

Откриване на процедура избор чрез публична покана на основание на чл. 50, ал. 1 от ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г.

Откриване на процедура избор чрез публична покана на основание на чл. 50, ал. 1 от ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. с предмет: Доставка и внедряване на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите: ∙ Обособена позиция 1: MES система за управление на производствените процеси – 1 бр. ∙ Обособена позиция 2: Модул за управление … Прочетете повече

Проект: „Развитие на управленския капацитет на ЕРГОДИЗАЙН ООД чрез въвеждане на система за управление на клиентите и продажбите, MES система за управление на производствените процеси и модул за управление на отпадъците”

  ЕРГОДИЗАЙН ООД на 06.03.2017 г. подписа договор BG16RFOP002-2.002-0153-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката с предмет – изпълнение на проект: „Развитие на управленския капацитет на ЕРГОДИЗАЙН ООД чрез въвеждане на система за управление на клиентите и продажбите, MES система за управление на производствените процеси и модул за управление на отпадъците”. … Прочетете повече