Проект BG16RFOP002­2.001-0284: Подобряване на производствения капацитет на „ЕРГОДИЗАЙН“ ООД чрез въвеждане на ново технологично оборудване

Capture

„ЕРГОДИЗАЙН“ ООД на 20.06.2016 г. подписа договор BG16RFOP002­2.001-0284-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката с предмет изпълнение на проект: „Подобряване на производствения капацитет в „ЕРГОДИЗАЙН“ ООД.

Проектът е свързан със закупуване и въвеждане в експлоатация на специализирани ДНА и ДМА за производство на мебели: 1) Специализиран софтуер за проектиране и производство на мебели – 1 бр.; 2) Специализиран софтуер за оптимизация на разкроя – 1 бр.; 3) Робот за селектиране и подаване на производствени материали с пакеторазкройващ циркуляр – 1 бр.; 4) Кантираща машина – 1 бр. и 5) Пробивен център-1 бр. С помощта на тези активи ще се постигне автоматизация на производствените процеси, скъсяване на времето необходимо за изпълнение на клиентски поръчки, осигуряване на възможност за изработка на няколко поръчки едновременно, вместо настоящото последователно изпълнение на поръчките и висока ресурсна ефективност, тъй като инвестицията ще даде възможност отпадни парчета от плоскости и кантове да бъдат използвани за изготвяне на последващи поръчки вместо да бъдат изхвърляни като производствен отпадък.

Оборудването ще се закупи със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., като общата сума на инвестицията е 1 493 531,60 лв., от които 896 118,96 лв. безвъзмездна финансова помощ (761 701,12 лв. европейско и 134 417,84 лв. национално съфинансиране) и 597 412,64 лв. собствено съфинансиране.


Обща цел на проекта:
Подобряване на производствения капацитет на „ЕРГОДИЗАЙН“ ООД чрез въвеждане на ново технологично оборудване.


Специфични цели на проекта:

 • Увеличаване на обемите на продукция за износ на компанията;
 • Повишаване на ефективността на производствения процес на дружеството;
 • Повишаване на гъвкавостта за изпълнение на поръчки;
 • Намаляване на времето за изпълнение на поръчки;
 • Намаляване на себестойността на продукцията;


Резултати:

 1. Подобрен производствен процес, в резултат на закупени и въведени в експлоатация специализирани ДНА И ДМА за производство на мебели: 1) Специализиран софтуер за проектиране и производство на мебели – 1 бр.; 2) Специализиран софтуер за оптимизация на разкроя – 1 бр.; 3) Робот за селектиране и подаване на производствени материали с пакеторазкройващ циркуляр – 1 бр.; 4) Кантираща машина – 1 бр. и 5) Пробивен център-1 бр.);
 2. Изменение на средните генерирани приходи от износ вследствие на инвестицията по проекта;
 3. Увеличен производствен капацитет на предприятието;
 4. Увеличена производителност;
 5. Съкратено време за изпълнение на поръчки;
 6. Повишаване на ефективността на производствените разходи;
 7. Увеличен брой нови клиенти, които дружеството може да привлече;
 8. Увеличаване на качеството на продукцията;
 9. Подобряване на ефективността и ефикасността на производствения процес, в резултат на закупените и въведени в експлоатация 1) Специализиран софтуер за проектиране и производство на мебели – 1 бр.; 2) Специализиран софтуер за оптимизация на разкроя – 1 бр.; 3) Робот за селектиране и подаване на производствени материали с пакеторазкройващ циркуляр – 1 бр.; 4) Кантираща машина – 1 бр. и 5) Пробивен център-1 бр.);
 10. Повишаване на ефективността на производствените разходи;
 11. Намаление на отпадъка при разкрояване на ПДЧ;
 12. Намаляване на генерирания технологичен отпадък при кантиране;
 13. Намаляване на генерирания технологичен отпадък при пробиване на отвори;


–––––-http://www.eufunds.bg–––––-

Проект BG16RFOP002-2.001-0284 Подобряване на производствения капацитет на „ЕРГОДИЗАЙН“ ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ЕРГОДИЗАЙН“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО

Download Best WordPress Themes Free Download
Free Download WordPress Themes
Download WordPress Themes Free
Download Best WordPress Themes Free Download
lynda course free download
download xiomi firmware
Free Download WordPress Themes
lynda course free download